Info@restitucija.ba
+387 63 653 463
Doc.dr.Esad Hrvačić, Demant na iskazano javno tumačenje primjene odredbama Odluke Visokog predstavnika o Izmjenama Izbornog zakona BIH

Demant na  iskazano javno tumačenje primjene odredbama Odluke Visokog predstavnika o Izmjenama Izbornog zakona BIH   U emisiji Face tv od dana 3.12.2022.g. dr. Nedim Ademović pravni exepert za ustavno pravo je kako je sam sebe predstavio je javno iznio svoje tumačenje primjene Odluke Visokog predstavnika o Izmjene Izbornog zakona BIH, a po pitanju načina…

3 Decembra, 2022
Nema komentara
Doc.dr.Esad Hrvačić; Privremena mjera i funkcionalna povezanost sa tužbenim zahtjevom kao treći kumulativni uslov

PRIVREMENA MJERA I FUNKCIONALNA POVEZANOST SA TUŽBENIM ZAHTJEVOM KAO TREĆI KUMULATIVNI USLOV   U praksi posebno u privrednim sporovima mjere osiguranja su neizostavne pravne radnje. Mjerama osiguranja kako je to definisano odredbama čl. 269, 271, 273, 274 ZPP-a se obezbjeđuju potraživanja koja su  postavljena u tužbenom zahtjevu. Mjere osiguranja su pravna sredstva kojim predlagatelji –…

17 Novembra, 2022
Nema komentara
Doc.dr. Esad Hrvačić, UPRAVNI UGOVORI UGOVORI O KONCESIJI I UGOVORI O JAVNO PRIVATNOM PARTNERSTVU

UPRAVNI UGOVORI UGOVORI O KONCESIJI I UGOVORI O JAVNO PRIVATNOM PARTNERSTVU Upravni ugovor je dvostrani pravni akt kojega država, odnosno drugo javnopravno tijelo sklapa s trećim osobama radi ostvarivanja određenog cilja šireg društvenog interesa te pod uvjetima utvrđenim posebnim propisima. to je ugovor sklopljen u ime jednoga ili više javnih subjekata, a prema režimu javnog…

21 Augusta, 2022
Nema komentara
Doc dr. Esad Hrvačić, OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA PROMET NEPOKRETNOSTI NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO I USLOVI ZA OSLOBAĐANJE OD OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA PROMET NEPOKRETNOSTI

Veoma često pitanje koje se postavlja među običnim građanima Kantona Sarajevo je da li se i koliko plaća porez ma promet nepokretnosti. Također je veoma zanimljivo pitanje  da li je moguće da se poreski obaveznik oslobodi od poreza, odnosno ko se smatra poreskim obaveznikom. Prvo pitanje na koje želim da odgovorim jeste koji zakonski propis…

4 Juna, 2022
Nema komentara
Doc.dr.Esad Hrvačić, RAZLOZI, POSTUPAK I NADLEŽNOST REDOVNOG I VANREDNOG BRISANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA IZ SUDSKOG REGISTRA

Do sada smo u više navrata pisali o načini osnivanja privrednih društava i drugi oblika organizovanja pravnih lica. Ono što je dosta aktuelna tema u privrednom poslovanju  je prestanak rada privrednih društava. Ukoliko želimo da se detaljno upoznamo oko tih postupaka potrebno je konsultovati dva najbitinija zakonska propisa i to Zakon o privrednim društvima i…

15 Aprila, 2022
Nema komentara
Doc.dr.Esad Hrvačić, DA LI SOLIDARNI SUDUŽNIK MOŽE PREUZETI DUG OD DRUGOG SOLIDARNOG SUDUŽNIKA SUBROGACIJOM?

  Dali solidarni sudužnik može preuzeti dug od drugog solidarnog sudužnika subrogacijom?   U praksi se veome rijetko susrećemo sa institutom subrogacije. Šta je to subrogracija? Subrogacija je definisina u odredbi člana 299 ZOO FBIH i predstavlja radnju ispunjenja tuđe obaveze gdje svaki ispunilac može ugovoriti sa povjeriocem, prije ispunjenja ili prilikom ispunjenja, da ispunjeno…

28 Marta, 2022
Nema komentara
Doc.dr.Esad Hrvačić, ZASNIVANJE HIPOTEKE NA IMOVINI KOJA JE PREDMETOM BRAČNE STEČEVINE

Jedno od složenijih pravnih pitanja koje se u praksi često postavlja se odnosi na mogućnost zasnivanje hipoteke-zaloga na bračnoj stečevini i pravnim posljedicama zasnivanje takve hipoteke. Da bi odgovorili na ovo pitanje prvo se moramo posjetiti šta se podrazumjeva pod bračnom stečevinom? Bračna stečevina je regulisana odredbama Porodičnog  zakona FBiH. Odredbom člana 251 i 252…

27 Februara, 2022
Nema komentara
Doc.dr.Esad Hrvačić, POREZ NA DOHODAK KOJI JE OSTVAREN PRODAJOM NEKRETNINA

Porez na dohodak u FBIH je regulisan posebnim zakonom koji se zove ZAKON O POREZU NA DOHODAK (”Službene novine Federacije BiH”, broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13). Ono što sam primjetio je činjenica da mnogo građana posebno u zadnje vrijeme na posredne ili neposredne načine trguju nekretninama. Ono što je opće poznato jeste obaveza plaćanja…

7 Februara, 2022
Nema komentara
Doc.dr.Esad Hrvačić, IZVRŠENJE UPRAVNOG AKTA

Ako izvršenje posmatramo kao dio procesnih radnji onda možemo kazati da je izvršenje poslednja faza jednom procesnog postupka. To znači da svaka odluka donesena u nekom od postupaka bilo parničnom, krivičnom ili upravnom da bi imala pravno dejstvao mora biti izvršna. Izvršenje je u biti provođenje odluke u dijelu kojom se nešto obavezuje bilo činjenjem…

12 Januara, 2022
Nema komentara
Doc.dr.Esad Hrvačić, KONAČNOST I PRAVOSNAŽNOT-PRAVOMOĆNOST ODLUKA DONESENIM U UPRAVNIM POSTUPCIMA

U praksi i teroriji se puno piše i govori o konačnosti i pravomoćnosti-pravosnažnosti upravnih akata. Od pravomoćnosti upravnog akta zavisi i izvršenje odnosno okončanje upravnog postupka. Upravni postupci se pokreću ili na zahtjev stranaka ili po službenoj dužnosti. Napr. po zahtjevu stranke se pokreće upravni postupak za izdavanje urbanističke saglasnosti. Nakon  što se donese riješenje…

8 Januara, 2022
Nema komentara