Info@restitucija.ba
+387 63 653 463
Restitucija
ORJENTACIONI KRITERIJI ZA NAKNADU ŠTETE U FEDERACIJI BIH

  Vrhvni sud FBiH je usvojio orjentacione kriterije za naknadu nematerijalne štete. Svi sudovi u FBiH poštuju i primjenjuju ove kriterije. Kriterije za ocjenu nematerijane štete možete preuzeti na ovoj stranici pod “zakoni”.  

14 Novembra, 2018
Nema komentara
Naknade štete koja nastane usljed kvara na šahtu

Često se desi da poklopci sa javnih šahtova nestanu (budu otuđena) i da to bude razlog raznih oštećena što automobila što fizičkih lica. Sudska praksa je kazala da za tu vrstu štete na području kantona Sarajeva odgovara JP Vodovod i kanalizacija. Kada vam se desi šteta obavezno zovite policiju da sačini zapisnik o šteti. Nakon…

14 Novembra, 2018
Nema komentara
Kako nadoknaditi štetu usljed ujeda psa

Danas je gorući problem sklanjanje pasa lutalica sa ulica kantona Sarajeva. Nus pojava su vaoma česti napadi pasa na građane Sarajeva. Postavlja se pitanje : “Šta uraditi kada vas ujede pas? Prvo će te se javiti ljekaru da vam sanira ujed. Drugo je da pozovete policiju koja će sačiniti  zapisnik. Treće je da završite liječenje…

14 Novembra, 2018
Nema komentara
PRAVO TRAJNOG I NESMETANOG KORIŠTENJA STANA RADI STANOVANJA NA STANU NEMA ROKA OGRANIČENOG STICANAJ KAO STANARSKO PRAVO

Presudom Kantonalnog suda u Sarajevu u predmetu br. P-043952/11 presuđno je da član porodičnog domaćinstva nosioca stanarskog prava koji nema, prava na otkup niti je stekao stanarsko pravo ima pravo  trajnog doživotnog  korištenja stana. Pravni osnov ovog tužbenog zahtjeva je čl. 6, 21 i 30 a u vezi sa članom  8. Evropske konvencije o zaštiti…

8 Novembra, 2018
Nema komentara
IZMJENE ZAKONA O STEČAJU U KORISTA RADNIKA

Izmejnama i dopunama Zakona o stečaju FBiH mjenjan je član 33. Zakona koji se tiče naplatnih redova. U potraživanja višeg isplatnog reda ulaze potraživanja radnika i prijašnjih dužnikovih radnika nastala danom otvaranja stečajnog postupka iz radnog odnosa u ukupnom bruto iznosu, otpremnina do iznosa propisanih zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i potraživanja na temelju naknade štete…

7 Novembra, 2018
Nema komentara
VANBRAČNA ZAJEDNICA IZJEDNAČENA SA BRAČNOM PO PITANJU PRAVA NA PORODIČNU PENZIJA, doc.dr.Esad Hrvačić

PRAVO NA PANZIJU VANBRAČNOG PARTNERA Pravo ne penziju je jedno od temeljnih prava koje svaki građanin nastoji ostvariti na kraju radne karijere. Zakon poznaje više vrsta penzija i to: puna radna penzija nakon navršenih 40 godina radnog vijeka, tkz, starosna penzija kada radnik navrši 65 godina života i najmanje 20 godina radnog staža, prijevremena  invalidska…

6 Novembra, 2018
Nema komentara