Info@restitucija.ba
+387 63 653 463
Restitucija
Doc. dr. Esad Hrvačić, TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA KAO PREDUSLOV ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA

Kada govorimo o ovoj temi nepohodno je da se po pitanju troškova stečajnog postupka konsultuje i stari Zakon o stečaju, kao i novi zakon. U ovom radu nećemo vršiti analizu i usporedbu ova dva zakonska propisa, ali u praksi stav sudija po pitanju troškova stečajnog postupka je dosta različit. Osnovno pitanje koje se postavlja jeste:…

1 Januara, 2022
Nema komentara
Doc.dr.Esad Hrvačić, RAZVOD BRAKA I BRAČNA STEČEVINA

Bračna stečevina je jedno od najbitnijih pitanja u situaciji kada dođe do razvoda braka. Uporno u razgovoru sa supružnicima koji se razvode se poistovjećuje razvod braka od same podjele bračne stečevine. Više puta u svojim radovima sam  naglasio da razvod braka je postupak koji se isključivo bavi razodom i statusom mald. djece odnosno bavi pravima…

17 Decembra, 2021
Nema komentara
Doc. Dr. Esad Hrvačić, KAKO STEĆI DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Svaka država posebnim zakonima propisuje kako i na koji način se može steći državljanstvo te države i kako se može i izgubiti to državljanstvo. Postoje pravni sistemi gdje je sticanje državljanstva je o tolikom mjeri otežano da se slobodno može reći da je ono derogirano. Kao primjer navodim Saudijsku Arabiju u kojoj su propisi toliko…

27 Novembra, 2021
Nema komentara
Doc. dr. Esad Hrvačić, PRAVNI OSNOV HOLDINGA I NJEGOVA PRIMJENA U PRAVNOJ PRAKSI

Danas se u javnosti sve više govori o holdingu kao jednom od načina organizovanja poslovne saradnje. Smatram da se ovaj pravni isntitut treba stručno objasniti posebno iz razloga što ga u zadnje vrijeme i pojedini kantoni najavljuju kao spas za obnovu i rad javnih preduzeća. Tu mislim na Kanton Sarajevo koji je javnosti prezentovao i…

21 Novembra, 2021
Nema komentara
Doc.dr.Esad Hrvačić, DA LI OBAVEZA PLAĆANJA TAKSE NA ŽALBE I REVIZIJE PREDSTAVLJAJU KRŠENJE PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE?

Zakonito je da se od strane države uredi obaveza plaćanja administrativnih sudskih  taksi. Sudske takse se uređuju kantonalnim propisima. U ovom kratkom radu će mo se baviti kantonalnim sudskim taksama za područje Kantona Sarajevo. Sudske takse su regulisane Zakonom u sudskim taksama KS (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 36/2014 – prečišćen tekst i 23/2016). Ono…

18 Novembra, 2021
Nema komentara
Doc.dr. Esad Hrvačić PREDAJA U POSJED IMOVINE STEČENE PO OSNOVU BRAČNE ZAJEDNICE SA ALTERNATIVOM ISPLATE NOVČANE VRIJEDNOSTI

U praksi postoji jedna zanimljiva pravna situacija kada je upitanju predaja u posjed bračne stečevine. U konkretnom slučaju nadležni sud je donio presudu kojom je utvrđeno da suprug ima pravo na ½ poslovnog prostora koji je stečen u bračnoj zajednici. U toku postupka je izdata mjera osiguranja kojom se zabranjuje  tuženoj – supruzi da raspolaže…

10 Novembra, 2021
Nema komentara
Doc.dr.Esad Hrvačić, POVLAČENJE TUŽBE, ODRICANJE OD TUŽBENOG ZAHTJEVA I PRIZNANJE TUŽBENOG ZAHTJEVA

Povlačenje tužbe Jedna od dosta čestih radnji u parničnom postupku je povlačenje tužbe. Pitanje koje se postavlja je “da li i kada tužitelj može povući tužbu?” Tužitelj može povući tužbu samostalno bez bilo kakvih pitanja tuženih ako zahtjev za povlačenje tužbe podnese prije nego je tužba dostavljena tuženom na odgovor. U tom slučaju sud nije…

1 Novembra, 2021
Nema komentara
Doc.dr. Esad Hrvačić, OPĆINE KAO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE SU PASIVMO LEGITIMISANE U TUŽBAMA ZA STICANJE PRAVA VLASNIŠTVA DOSJELOŠĆU NA DRUŠTVENOJ / DRŽAVNOJ IMOVINI

Ono što je aktuelno u imovinsko pravnim postupcima u BiH jeste sticanje prava vlasništva na zemljištima koja su upisana kao opštenarodna imovina. Uvjeti za sticanje prava vlasništva na tim zemljištima su se stekli na temelju odredaba Zakona o osnovama vlasničkih odnosa („Službeni list RBiH“ broj 37/95), koji je stupio na snagu dana 10. oktobra 1995….

24 Oktobra, 2021
Nema komentara
Doc.dr.Esad Hrvačić, KAKO NAPLATITI ŠTETU PO OSNOVU OBAVEZNOG OSIGURANJA U SLUČAJU KADA JE PROTIV OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA POKRENUT POSTUPAK LIKVIDACIJE

Kada registrujemo svoj automobil mi smo u biti obavezni kupiti policu obaveznog osiguranja kod jednog od osiguravajućih društava u BiH. Polica obaveznog osiguranja podrazumjeva pokriće od saobraćajne nesreće koju vozač skrivi trećem licu. U praksi postoji jedna situacija kada oštećeni realno ne može naplatiti svoju štetu zbog objektivnih okolnosti. Jedna od objektivnih okolnosti je i…

19 Oktobra, 2021
Nema komentara
Doc.dr.Esad Hrvačić, KAKO NASLJEDITI CJELOKUPNU IMOVINU KADA IMAMO VIŠE ZAKONSKIH NASLJEDNIKA, A DA SE IZBJEGNE PLAĆANJE POREZA NA PROMET NEPOKRETNOSTI

Pravo na nasljeđivanje u FBiH je regulisano posebnim Zakonom o nasljeđivanju («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 80/14 od 01.10.2014.). Ostavioca nakon smrti u prvom redu nasljeđuju njegovi zakonski nasljednici. U situaciji kada se svi nasljednici prihvataju svog nasljednog djela nema posebnih problema jer su shodno odredbama Zakona o porezu na promet nepokretnosti koji…

14 Oktobra, 2021
Nema komentara