Info@restitucija.ba
+387 63 653 463
  • Restitucija
  • Nema komentara

Doc dr. Esad Hrvačić, OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA PROMET NEPOKRETNOSTI NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO I USLOVI ZA OSLOBAĐANJE OD OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA PROMET NEPOKRETNOSTI

Veoma često pitanje koje se postavlja među običnim građanima Kantona Sarajevo je da li se i koliko plaća porez ma promet nepokretnosti. Također je veoma zanimljivo pitanje  da li je moguće da se poreski obaveznik oslobodi od poreza, odnosno ko se smatra poreskim obaveznikom.

Prvo pitanje na koje želim da odgovorim jeste koji zakonski propis je regulisao tu oblast.  Na području Kantona Sarajevo se primjenjuje Zakon o porezu na promet nekretnina i porezu na nasljeđe i poklone kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” br: 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17).

Pod prometom nekretnina u smislu ovog zakona podrazumjeva se svaki prenos vlasništva na nekretninama osim prenosa vlasništva po osnovu nasljeđa i poklona. Poreski obaveznici prema ovom zakonu su: kupac, odnosno lice na koje se vrši prenos vlasništva na nekretninama, lice koje u zamjeni stiče nekretninu veće vrijednosti ako je nekretnina predmet zamjene, sticatelj idealnog dijela nekretnine pri prenosu idealnih dijelova vlasništva nad nekretninom i davalac izdržavanja prilikom sticanja prava vlasništva na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju. Osnovica poreza na promet nekretnina je prometna vrijednost nekretnina.  U slučaju zamjene nekretnina porezna osnovica je razlika vrijednosti između nekretnine koje se zamjenjuju, a vrijednost se utvrđuje posebno za svaku nekretninu koja je predmet zamjene.

Ono što je najbitnije za ovu poresku obavezu je stopa poreza koaj se plaća po ovom osnvu. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5%. Izuzetno od sove stope porez na promet nekretnina po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju kada se vlasništvo stiče do smrti primatelja izdržavanja plaća se po stopi od 10%. Stop ana porez na promet nekretnina po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju kada se vlasništvo stiče poslije smrti primatelja izdržavanja, plaća se prema broju godina izdržavanja, i to: a) kraće od tri godine izdržavanja po stopi od 10% b) od tri do četiri godine izdržavanja po stopi od 8% c) od četiri do pet godina izdržavanja po stopi od 6% d) od pet do šest godina izdržavanja po stopi od 4% e) od šest do sedam godina izdržavanja po stopi od 2 % f) sedam i više godina izdržavanja po stopi od 0%.

Porezna obaveza nastaje u roku od osam dana od izdavanja otpravka ugovora o prenosu vlasništva na nekretninama.

Drugo pitanje je ko je i pod kojim uvjetima je oslobođen poreza na promet nepokretnosti.  Porez na promet nekretnina ne plaća se kada: a) kupac koji je član porodice šehida i poginulog borca, ratni vojni invalid i borac koji je u Oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine proveo najmanje 24 mjeseca za vrijeme oružane agresije na Bosnu i Hercegovinu, svoje stambeno pitanje rješava prvi put kupovinom stana ili kuće sa okućnicom površine do 200 m2 , odnosno kupovinom zemljišta do 300 m2 za izgradnju kuće, b) Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide i borce prodaje stanove članovima porodica šehida i poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima i borcima, koji svoje stambeno pitanje rješavaju prvi put, c) Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo kupuje stanove i dodjeljuje u vlasništvo ratnim vojnim invalidima I grupe, ratnim vojnim invalidima koji su radno nesposobni po osnovu ranjavanja ili ozlijeđivanja za vrijeme službe u Oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine i djeci šehida i poginulih boraca bez oba roditelja, koji svoje stambeno pitanje rješavaju prvi put. d) državljanin Bosne i Hercegovine do 38 godina starosti, koji ima prebivalište na području Kantona, koji nema nekretnine u svom vlasništvu, prvi put kupuje stan ili kuću kojom rješava svoje stambeno pitanje i to za površinu do 30 m2 za prvog člana domaćinstva a za svakog narednog člana domaćinstva uvećava se za 15 m2 , a kojima se smatraju bračni drug i njihova maloljetna djeca i e) korisnik lizinga nekretninu stiče od lizing kompanije nakon isteka lizing perioda.

Zakon je posebno regulisao osnovicu za porez na poklone i nasljeđe. Porez na nasljeđe plaća se po stopi od 8%, a porez na poklone plaća se po stopi od 10%.

Porez na nasljeđe ne plaćaju nasljednici prvog nasljednog reda, bračni partner kada nasljeđuje u drugom nasljednom redu, roditelji ostavioca i kada nasljeđuju djeca bez oba roditelja ako se nalaze na redovnom školovanju.  Porez na poklon ne plaćaju: a) Država Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, kantoni, općine, njihovi organi, upravne organizacije i javne ustanove čiji je osnivač Kanton, b) vjerske zajednice, vakufi, vjerske zadužbine, zaklade, c) djeca, bračni partner i roditelji poklonodavca i d) djeca bez oba roditelja koji se nalaze na redovnom školovanju.

Iz naprijed navedenog se zaključuje da je porez na promet nepokretnosti je obaveza koja se reguliše kantonalnim propisima. Smatram da sam ovim kratkim radom dao jasnu uputu koja će sasvim sigurno pomoći mnogim pratiocima ove moje stranice.