Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

ZAKONSKA ZATEZNA KAMATA NE MOŽE PREĆI VISINU GLAVNOG DUGA, doc.dr.Hrvačić Esad

Restitucija > Uncategorized > ZAKONSKA ZATEZNA KAMATA NE MOŽE PREĆI VISINU GLAVNOG DUGA, doc.dr.Hrvačić Esad
  • Restitucija
  • Nema komentara

ZAKONSKA ZATEZNA KAMATA NE MOŽE PREĆI VISINU GLAVNOG DUGA, doc.dr.Hrvačić Esad

Kako su uređene zakonske  zatezne kamate u FBiH?

 

Prije donošenje  ZAKON O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE (Službene novine FBiH 18/20 06.03.2020) u FBiH je bio na snagi  Zakon o visini stope zatezne kamate (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/98, 51/01, 101/16 i 89/18-O.U.S.) i Zakon o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 56/04, 68/04 – Ispr., 29/05 i 48/11 i “Službeni glasnik BiH”, br. 73/19-O.U.S.). Donošenjem novog Zakona o visini stope zatezne kamate uvedene su dvije bitne novine. Prva novina je ta da je zakonska  zatezna kamata sa 12% na godišnjem nivou umanjena na 10%. Duga novina je ta da “iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od glavnog duga”. Ova izmjena je jedno pravično i logično riješenje koje je u mnogome pomaže dužnicima. Međutim postavlja  se realno pitanje “šta sa dužnicima koji su na ime kamata platili i 10 puta više nego iznosi glavni dug?

Zakonom o visini stope zatezne kamate je uređno da :  “Na kašnjenje nastalo do dana stupanja na snagu ovog zakona zatezna kamata obračunat će se na način propisan Zakonom o visini stope zatezne kamate (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/98, 51/01, 101/16 i 89/18-O.U.S).

Na kašnjenje koje nastane poslije stupanja na snagu ovog zakona zatezna kamata obračunava se u skladu sa ovim zakonom.

Zatezna kamata na neizmirena dugovanja u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 56/04, 68/04 – ispr., 29/05 i 48/11 i “Službeni glasnik BiH”, br. 73/19-O.U.S.) do dana stupanja na snagu ovog zakona obračunava se prema odredbama Zakona o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 56/04, 68/04 – ispr., 29/05 i 48/11 i “Službeni glasnik BiH”, br. 73/19-O.U.S.), a nakon stupanja na snagu ovog zakona zatezna kamata obračunava se u skladu sa ovim zakonom”.

Prema odredbama novog Zakona na sva potraživanja  nastala prije stupanja na snagu istog primjenjuju se stari propisi. To znači da izmjene po pitanju visine zakonskih zateznih kamata i po pitanju ograničenja visine duga po osnovu zakonskih zateznih kamata se ne primjenjuju na dužnike prije stupanja na snagu zakona.

Zaključak koji izvodimo je da je novo zakonsko riješenje dosta afirmativno, ali prema dužnicima čiji je dug nastao prije stupanja na snagu zakona je učinjena nepravda!

Piše: doc dr. Hrvačić Esad