Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

VLADA FBIH NA ZADNJOJ SJEDNICI PRELOŽILA NACRT ZAKON O OBAVEZNIM OSIGURANJIMA U SAOBRAĆAJU

Restitucija > Uncategorized > VLADA FBIH NA ZADNJOJ SJEDNICI PRELOŽILA NACRT ZAKON O OBAVEZNIM OSIGURANJIMA U SAOBRAĆAJU
  • Restitucija
  • Nema komentara

VLADA FBIH NA ZADNJOJ SJEDNICI PRELOŽILA NACRT ZAKON O OBAVEZNIM OSIGURANJIMA U SAOBRAĆAJU

Na jednoj od zadnjih sjednica Vlada FBiH je na usvajanje Parlamentu FBIH je proslijedila Nacrt zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju. Zanimljivost ovog zakona je ta što je ovaj nacrt usvojen još 2017.g., ali do danas nije usvojen u formi prijedloga. Začuđuje da u FBiH do danas nije  regulisana ova možda i najbitnija materija iz oblasti osiguranja. Kada analiziramalo ovaj nacrt tek tada uviđamo koliko ima praznina u ovoj oblasti i to naravno na štetu građana FBiH koji su u mnogome nezaštićeni po osniovu ovog vida osiguranja. Sama riječ da se radi o obaveznom osiguranju iz oblasti saobraćaja pretpostavlja da se po osnovu ubiraju ogromna materijalna sredstva, i  to od strane osiguravajućih društava koja su sva u privatnom vlasništvu. Međutim to nije problem, problem je što se ne omogućava licima koji pretrpe štetu da ostvare pravo na pravičnu naknadu.

Do sada je tu materiju regulisao Zakon o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 24/05) i čl. 69. do 72. i 93. do 95. Zakona o osiguranju imovine i lica („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/95, 7/95, 6/98 i 41/98). Ovi zakoni su veoma šturo obrazlagali pravnu  zaštitu i osiguravajuća društva su na taj način zadržavala veću količinu sredstava ubranih po ovom osnovu osiguranja. U novom nacrtu se na sasvim drugačiji način reguliše ova oblast, i to na način da se detaljno obrazlažu pravni osnovi odgovornosti. Posebno je zanimljivu da se daje pravo pune nadnade za nematerijalnu  štetu koja je bila potpuno izostala u dosadašnjim zakonima. Ovi vidovi šteta su prisutnu u gotovo svim nezgodama i zasigurno je da će ovaj zakon unijeti mnogi više pravičnosti već je to bilo do sada. Ovim nacrtom detaljno opisuju svi vidovi nematerijalne štete pa čak i cijena koja je u poptunosti usaglašena sa orjentacionim kiriterijima Vrhovnog suda FBiH.

Također i mnoge druge novine su uvedene kao što je obimnija kontrola Agencije, način prekršajne odgovornosti i dr.

S obzirom da se radi o nacrtu nećemo se baviti detaljnom analizom Zakona,  jer svaki nacrt pa i ovaj doživi značajne izmjene do konačnog usvajanja!

Piše mr.iur. Hrvačić Esad