Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

VANBRAČNA ZAJEDNICA I UTVRĐIVANJE VANBRAČNE ZAJEDNICE SA PRAKTIČNIM PRIMJEROM, Doc.dr. Hrvačić Esad

Restitucija > Aktuelnosti > VANBRAČNA ZAJEDNICA I UTVRĐIVANJE VANBRAČNE ZAJEDNICE SA PRAKTIČNIM PRIMJEROM, Doc.dr. Hrvačić Esad
  • Restitucija
  • Nema komentara

VANBRAČNA ZAJEDNICA I UTVRĐIVANJE VANBRAČNE ZAJEDNICE SA PRAKTIČNIM PRIMJEROM, Doc.dr. Hrvačić Esad

Vanbračna zajednica i utvrđivanje vanbračne zajednice sa praktičnim primjerom

Odredbom člana 3. Porodičnog zakona FBiH („Službene novine FBiH“ br. 35/05) je utvrđeno: Vanbračna zajednica, u smislu ovog Zakona, jeste zajednica života žene i muškarca koji nisu u braku ili vanbračnoj zajednici sa drugom osobom, koja traje najmanje tri godine ili kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete”. Ova odredba je jasno definisala šta se podrazumjeva po vanbračnom zajednicom. U praksi kada pokušate dokazati vanbračnu zajednicu to je mnogo drugačije i komplikovanije. Ako laički posmatramo ovu zakonsku normu vanbračna zajednica se podrazumjeva. Međutim tu ima mnogo pravnih dilema. Zbog čega postoji veliki interes da se dokaže vanbračna zajednica? Vanbračna zajednica prema odredbama citiranog zakona ima veoma značajan uticaj na bračne odnose. Vanbračna zejednica po pitanju bračne stečevine je u potpunosti izjednačena sa bračnom zajednicom. Odredbom člana 263. Porodičnog Zakona FBiH je određeno da ” Imovina koju su vanbračni partneri stekli radom u vanbračnoj zajednici koja ispunjava uvjete iz člana 3. ovog Zakona smatra se njihovom vanbračnom stečevinom. Na imovinu iz stava 1. ovog člana primjenjuju se odredbe ovog Zakona o bračnoj stečevini.”

Također Zakon je odredio da:” vanbračni parnter koji ispunjava uvjete iz čl. 3. i 224. ovog Zakona ima pravo na izdržavanje od drugog vanbračnog partnera nakon prestanka vanbračne zajednice. http://www.advokat-prnjavorac.com (2) Tužba za izdržavanje iz stava 1. ovog člana može se podnijeti u roku od jedne godine od prestanka vanbračne zajednice.” Također vanbračni partner imao pravo i na sva druga prava koje bi mu pripala kao bračnom partneru uključujući i pravo na penziju. Međutim, kada se desi smrt vanbačnog partnera i vi se javite kao vanbračni partner bilo u postupku nasljeđivanja ili u nekom drugom postupku, nadležni organ će vam tražiti dokaz o vanbračnoj zajendici. Jedini legitimni dokaz je presuda. To znači da ste vi dužni  pokrenutu utvrđujuću parnicu. Onda se postavlja pitanje koga tužiti ako je vanbračni partner umro? Odgovor je da tužite njegove zakonske nasljednike, a ako zakonskog nasljednika nema onda tužite lokalnu zajednicu.

Jedno pitanje koje je veoma često je dali se vanbračna zajendica može priznati licu koje već ima bračnu zajednicu a u vanbračnoj stekao dijete? Odogovor je da ne može jer zakon strogo zabranjuje poligamiju. Dijete koje je rođeno van braka ima sva prava koje pripadaju djetetu ali u tim slučajevima partner nema status vanbračnog partnera.

U nastavku vam dajem jedan primjer tužbe za utvrđivanje vanbračne zajednice:

 

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU

 

TUŽITELJ:  ___________________________________ advokatu iz Sarajeva

 

TUŽENI:  _________________________________________________Sarajevo

 

Radi: utvrđivanja  postojanja   vanbračne zajednice

Mjesna nadležnost: član 28 ZPP

Pravni osnov: član 3 Porodičnog zakona F BiH

V.sp: 1.001,00 KM

  

TUŽBA

za utvrđivanje vanbračne zajednice

 

Tužiteljica je nakon dugogodišnje veze sa _________________ počela živjeti u zajedničkom domaćinstvu dana 01.01.1992 godine i  sa živjela u zajedničkom domaćinstvu kao njegova supruga sve do njegove smrti 22.12.2015. godine.

DOKAZ: Uvjerenje mjesne zajednice Alipašin most 1 od 05.01.2016. godine

Tokom trajanja vanbračne zajednice tužiteljica je sa _____________________ stekla jedno zajedničko djete –tuženog.

DOKAZ: Nesporno, po potrebi Izvod iz matične knjige rođenih

 

Nakon smrti _______________________ proveden je ostavinski postupak u kom postupku je tužiteljica kao vanbračna supruga proglašena jednom od zakonskih nasljednika dok je tuženi sin tužiteljice i _________________ proglašen drugim zakonskim nasljednikom.

DOKAZ: Rješenje o nasljeđivanju broj 650O 549525 15 O od 04.03.2016.

                  godine

 

Tužiteljica se dana 22.03.2016. godine obratila nadležnom Zavodu za PIO sa zahtjevom za ostvarivanje prava na porodičnu penziju, kao vanbračna supruga __________, koji postupak do dana podnošenja tužbe nije okončan. U navedenom postupku od tužiteljice se zahtjeva da dostavi dokaz kojim dokazuje status vanbračne supruge, zbog čega je ista prinuđena ustati sa ovom tužbom. Postupak za ostvarivanja prava na porodičnu penziju je prekinut do rješavanje ovog sudskog postupka.

DOKAZ: Akt Federalnog zavoda za PIO od 26.06.2019.godine

                  Izjava na zapisnik od 25.07.2019. godine

 

Uzimajući u obzir činjenicu da je  tužiteljica sa _____________________ živjela u vanbračnoj zajednici  1992. godine do 2015. godine i da je 1994. godine u toj zajednici stečeno zajedničko djete to su se po mišljenju tužiteljice stekli uslovi da sud u skladu sa članom 3. Porodičnog zakona F BiH u ovom postupku donese sljedeću

 

PRESUDU

 

Utvrđuje se da je između  _________________ JMBG _________________ i ____________________ sina _______  JMBG ____________________________ u periodu od  01.01.1992. godine do 22.12.2015 godine postojala vanbračna zajednica.

 

 Advokat