Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

PRAVA POVJERIOCA NA POSEBNU NAKNADA ZA TROŠKOVE KOJI SU MU PROUZROKOVANI ZBOG DUŽNIKOVOG KAŠNJENJA U IZVRŠAVANJU NOVČANE OBAVEZE U POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA, Doc.Dr. Hrvačić Esad

Restitucija > Aktuelnosti > Aktuelnosti > PRAVA POVJERIOCA NA POSEBNU NAKNADA ZA TROŠKOVE KOJI SU MU PROUZROKOVANI ZBOG DUŽNIKOVOG KAŠNJENJA U IZVRŠAVANJU NOVČANE OBAVEZE U POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA, Doc.Dr. Hrvačić Esad
  • Restitucija
  • Nema komentara

PRAVA POVJERIOCA NA POSEBNU NAKNADA ZA TROŠKOVE KOJI SU MU PROUZROKOVANI ZBOG DUŽNIKOVOG KAŠNJENJA U IZVRŠAVANJU NOVČANE OBAVEZE U POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA, Doc.Dr. Hrvačić Esad

U redovnom poslovanju koju svakodnevno obavljaju građansko pravna lica stvaraju se razni dužničko povjerilački odnosi. U tim poslovima neminovna je pojava je da dužnici padaju u docnju. Ono što je tema ovog rada su posljedice koje nastupaju usljed docnje. Opće poznato je da povjerioc usljed kašnjenja dužnika ima pravo da potražuje zakonom utvrđene zakonske kamate. U Federaciji BiH visina kamata je određene posebnim Zakonom o kamata FBiH. Osim kamata povjerioc ima parvo tražiti i pretrpjeu štetu shodno odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

Ono što je zanimljivo a malo primjenjljivo u pravnom prometu su kaznene naknade na koje povjerioc ima pravo. Kaznene naknade su predviđene odredbom člana 14. Zakona o finansijskom poslovanju FBiH koji glasi:

“(1) U poslovnim transakcijama između poduzetnika, kao i između poduzetnika i subjekata javnog prava u kojima je poduzetnik dužnik novčane obaveze i između poduzetnika i subjekata javnog prava u kojima je subjekt javnog prava dužnik novčane obaveze, ako dužnik zakasni sa izvršenjem novčane obaveze, povjerilac ima pravo, bez ikakve daljnje opomene, na posebnu naknadu u iznosu 100,00 KM.

(2) Povjerilac ima pravo na posebnu naknadu iz stava (1) ovog člana bez obzira na to je li pretrpio štetu zbog dužnikovog kašnjenja. (3) Odredbe st. (1) i (2) ovog člana ni na koji način ne umanjuju, ne ograničavaju niti isključuju pravo povjerioca na naknadu štete, troškove postupka prinudne naplate i ostala prava koja mu pripadaju zbog dužnikovog kašnjenja.”

Ako analiziramo ovu odredbu zakona možemo zaključiti da svaki povjerioc na svakoj pojedinačnoj transakciji bez obzira o kojoj novčanoj vrijednosti se radilo ima pravo na posebnu naknadu u vrijednosti od 100 KM. Ova naknada ne umanjuje druge sankcije koje dužnik ima zbog docnje. Ova naknada je posebano zanimljiva za subjekte koji imaju veliki broj  transakcija male vrijednosti, jer zakon nije ograničio njene iznose.

Ovaj rad možemo tumačiti kao jednu pravnu uputu za sve povjerioce koji su se našli ili će se naći u ovakvim i sličnim pravnim situacijama.

 

Doc.dr.Hrvačić Esad