Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

POSTUPAK ZA NAKNADU ŠTETE, REHABILITACIJU I OSTVARIVANJE DRUGIH PRAVA OSOBA NEOPRAVDANO OSUĐENIH I NEOSNOVANO LIŠENIH SLOBODE (piše.mr. iur. Hrvačić Esad)

Restitucija > Uncategorized > POSTUPAK ZA NAKNADU ŠTETE, REHABILITACIJU I OSTVARIVANJE DRUGIH PRAVA OSOBA NEOPRAVDANO OSUĐENIH I NEOSNOVANO LIŠENIH SLOBODE (piše.mr. iur. Hrvačić Esad)
  • Restitucija
  • Nema komentara

POSTUPAK ZA NAKNADU ŠTETE, REHABILITACIJU I OSTVARIVANJE DRUGIH PRAVA OSOBA NEOPRAVDANO OSUĐENIH I NEOSNOVANO LIŠENIH SLOBODE (piše.mr. iur. Hrvačić Esad)

Svakodnevno se u Agenciju javljaju osobe sa pitanjem ko sve ima pravo na naknadu štete koja je nastala usljed nepravedne osude. Naravno da svako lice koje je lišeno slobode ili protiv koga je pokrenut krivični postupak a isto oslobođeno od optužbe ili je krivični postupak obusatvljen, trpi ozbiljnu štetu. Šteta se odnosi radi narušavanja ugleda, ali i radi trajnih posljedica koje ostavlja krivični postupak na određenu osobu. Ova materija je regulisana čla. od 435 do 444. Zakona o krivičnom postupku FBiH. Prema ovim odredbama svako lice koje je pravomoćno osuđeno pa kasnije oslobođeno od optužbe u postupku vanrednih pravnih lijekova. Također pravo na naknadu štete imaju i lica koja su lišena slobode pa kasnije budu pravomoćno oslobođena ili obustavljen postupak protiv njih. Ako su mediji objavljivali krivični postupak, na zahtjev lica sud je dužan obavjestiti putem medija obustavu postupka ili oslobađajujuću odluku. Također posljedice na zaposljenje koje su nastupile  je sud obavezan sanirati. Zakon je propisao i postupak naknade štete. Prvo se mora zahtjev uputiti nadležnom ministarstvu, a ako ono u roku od 30 dana ne riješi podnosi se tužba nadležnom sudu. Visina štete zavisi od dužine pritvora ali i vještaka koji vještači intezitet duševnih bolova.

Znači zaključak je da pravo na naknadu štete imaju lica koja su hapšena pa oslobođena od optužbi ili oslobođena nakon pravomoćne osude. Agencija postupke naknade šetete uspješno obavlja naknada se naplaćuje nakon okončanog postupka u procentu od 15% od naplaćenog iznosa.

Piše mr.iur.Hrvačić Esad