Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

Nematerijalna šteta

Restitucija > Nematerijalna šteta

Nematerijalna šteta

Nematerijalna (neimovinska) šteta je u stvari duševna bol  koja nastaje usljed umanjenja životne aktivnosti, pretrpljenog straha, fizičkih bolova , estetske naruženosti, duševnog bola zbog smrti bliskog lica, duševnog bola zbog naročito teškog invaliditeta bliskog lica.

Visina štete se utvrđuje intezitom duševnog bola koji se stepenuje na različite načine u zavisnosti od vrste uzroka.

 U cilju stvaranja pravne sigurnosti u FBiH Vrhovni sud FBiH je usvojio tkz. ORIJENTACIONI KRITERIJE ZA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE koje koristi i sud i mi koji se bavimo ovom vrstom djetanosti.

Prema kriterijima:

Fizički bol i pretrpljeni strah se opravdava intenzitetom i dužinom trajanja,

Estetska naruženost se opravdava narušavanjem izgleda oštećenog (trajni ožiljci, amputacija, hramajući hod, ogrničeni pokreti…)

Duševni bol se opravdava umanjenjem životnih i radnih aktivnosti, teškog invaliditeta, gubitkom bliske osobe…

Ovdje je bitno napomenuti da uzroci nastanka nematerijalne štete mogu biti različiti. Tako jedan od uzroka je sve vrste nesreća koje su nepredvidive, mobinga na poslovima koje radnik obavlja, ujeda pasa lutalica, sve vrste povreda koje nastanu nebitno od koga, neprofesionalnog liječenja, verbalnih sukoba sa ozbiljnim posljedicama i razne druge životne situacije.

Nematerijalna šteta se procjenjuje na osnovu vještačenje sudskog vještaka medicinske struke, a u skladu sa zakonom, strukom i sudskom praksom. Da bi jedno lice bilo sigurno kolika je visina nastale štete na tijelu čovjeka svakako treba vještačiti po ovom osnovu, a na osnovu vještačenje je jedino moguće napraviti obračun štete.

Naša Agaencija ima interes da realno procjeni štetu, jer sav rizik naše dobiti je naša realna procejna!!!

font-4
font-1
font-2
font-3