Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

Materijalna šteta

Restitucija > Materijalna šteta

Materijalna šteta

Materijalna (imovinska) šteta je svako umanjenje vrijednosti nečije imovine ili njeno uništenje, ili pak onemogućavanje da neko u redovnom toku stvari ostvaruje dobit koja je posljedica nekih štetnih radnji na štetnikovoj imovini. Iz ove definicije jasno razlikujemo stvarnu štete i izgubljenu dobit.

Stvarna šteta je ona koja se nadoknađuje zbog umanjenja vrijednosti nečije imovine, a izgubljena dobit je šteta koja se nadonađuje zbog nemogućnosti ostvarvanje određene dobiti. Dobit mora biti realno očekivana i dokazana. Agenciju posebno interesuju štete koje nastanu u privrednom poslovanju između privrednih subjekata. U biti su to veće štete koje je naravno i teže i složenije dokazati.

Mi preuzimamo rizik naplate štete u ime štenika, jer finansiramo cijeli postupak a naplaćujemo se od dobijenog i naplaćenog iznosa.  Štetu nadoknađuje onaj ko je svojim radnjama štetu učinio.

Postoji situacije kada štetu umjesto štetnika nadoknađuje i treće lice koje ima poseban ugovorni odnos sa štetnikom. Najčešće su to osiguravajuća društva koja na temelju ugovornog osiguranja odgovaraju za štetu. Osiguravajuće društvo štetnika je dužno da oštećenom licu nadoknadi štetu koju je prouzrokovao njen osiguranik.

Najčešće vrste  materijalne štete su:

– propuštena (izgubljena) zarada

– troškovi povećane potrebe usled povrede.

– renta (buduća izguljena zarada)

– tuđa pomoć i njega

font-4
font-1
font-2
font-3