Info@restitucija.ba
+387 63 653 463
  • Restitucija
  • Nema komentara

NAPLATA ŠTETE PO OSNOVU ZELENOG KARTONA

Jedno od veoma aktuelnih pianja je “Kako naplatiti štetu po osnovu zelenog kartona?”
Naplata po osnovu zelenog kartona se dešava kada saobraćajni udes skrivi vozilo  sa stranim registarskim tablicama. Ovdje će mo dati osnovne upute za naše korisnike stranice, a sve u cilju edukacije kako postupiti ako  doživite saobraćajnu nezgodu pod navedenim okolnostima.

U slučaju saobraćajne nezgode u inostranstvu, osoba koja upravlja vozilom sa BIH registracijskim oznakama treba:
• popuniti Europsko izvješće o nezgodi,
• prijaviti i pozvati policijske organe na lice mjesta nezgode,
• preuzeti potvrdu o oštećenju vozila od nadležne policijske uprave,
• eventualno prijaviti štetu nacionalnom birou posjećene zemlje, čiji podaci se nalaze na unutrašnjoj strani zelene karte,
• po povratku u zemlju, štetni događaj prijaviti osiguravajućem društvu kod kojeg je zaključeno obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti.


Saobraćajnu nezgodu prouzrkovalo vozilo sa BIH registraskim oznakama

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo sa BIH registracijskom oznakom, oštećeni se sa odštetnim zahtjevom, obraća društvu za osiguranje sa kojim vlasnik vozila ima zaključen ugovor o obaveznom osiguranju od automobilske odgovornosti za štete pričinjene trećim osobama.

Saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo inostrane registracijske oznake, sa valjanom zelenom kartom

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo sa inostranom registracijskom oznakom i valjanom zelenom kartom, oštećeni se sa odštetnim zahtjevom obraća Birou zelene karte u Bosni i Hercegovini. Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini će u skaldu sa važećim pravilima dodijeliti odštetni zahtjev na obradu i likvidaciju jednom od društava za osiguranje koja se bave obaveznim osiguranjem od automobilske odgovornosti, i o istom obavijestiti podnosioca odštetnog zahtjeva na dostavljenu adresu.

Saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo neosigurano vozilo

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo koje nije imalo zaključeno obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti za štete pričinjene trećim osobama, oštećeni se sa odštetnim zahtjevom obraća Zaštitnom fondu Federacije BiH ili Zaštitnom fondu Republike Srpske, u zavisnosti od prebivališta osobe koja je u posjedu neosiguranog vozila.

Saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo nepoznato vozilo

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo koje ostane nepoznato, oštećeni se sa odštetnim zahtjevom obraća Zaštitnom fondu Federacije BiH ili Zaštitnom fondu Republike Srpske u zavisnosti od mjesta nezgode. U ovom slučaju oštećeni ima pravo samo na naknadu zbog smrti ili fizičkih povreda.

Nije sporno da je Porezna uprva F BiH  na temelju Zaključka od 05.06.2018.godine  uputila tužitelja  da pokrene postupak pred Općinskim sudom u Sarajevu radi utvrđenja da li je Rukometni Savez BiH upisan rješenjem Ministarstva pravde BiH od 22.06.2017.godine pravni sljednik Rukometnog saveza koji je registrovan pred Višim sudom u Sarajevu 1994.godine.
Saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo koje je na dan saobraćajne nezgode bilo osigurano kod društva za osiguranje prema kojem je pokrenut postupak likvidacije / stečaja ili zbog oduzimanja odobrenja za rad zbog neispunjavanja finansijskih obaveza

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo koje je na dan saobraćajne nezgode bilo osigurano kod društva za osiguranje prema kojem je pokrenut postupak likvidacije / stečaja ili zbog oduzimanja odobrenja za rad zbog neispunjavanja finansijskih obaveza, oštećeni se sa odštetnim zahtjevom obraća Zaštitnom fondu Federacije BiH ili Zaštitnom fondu Republike Srpske u zavisnosti od registracije odnosnog društva za osiguranje.

Saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo motorno vozilo Oružanih snaga BiH

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo motorno vozilo Oružanih snaga BiH oštećena osoba se sa zahtjevom za naknadu štete Ministarstvu odbrane-obrane BiH.
Ovo iz razloga što vozila Oružanih snaga BiH ne podliježu obaveznom osiguranju od automobilske odgovornosti za štete pričinjene trećim osobama.

Saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo EUFOR-a

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo EUFOR-a , sa zahtjevom za naknadu štete oštećeni se obraća, direktno ili preko svog društva za osiguranje, jedinici EUFOR-a kojoj pripada vozilo koje je prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu.

Saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo OSCE

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo u vlasništvu OSCE-a i valjanom zelenom kartom, sa zahtjevom za naknadu štete oštećeni se obraća, direktno ili preko svog društva za osiguranje, Birou zelene karte u Bosni i Hercegovini, obzirom da takva vozila posjeduju osiguranje od automobilske odgovornosti za štete pričinjene trećim osobama.
Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo u vlasništvu OSCE-a sa BiH diplomatskim tablicama, sa zahtjevom za naknadu štete oštećeni se obraća, društvu za osiguranje u Bosni i Hercegovini, kod kojeg je zaključeno osiguranje od automobilske odgovornosti za štete pričinjene trećim osobama.

Smatramo da smo u kratkim crtama dali jasne upute za neše koirisnkige usluga.

 

Redakcija