Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

Doc.dr. Esad Hrvačić PREDAJA U POSJED IMOVINE STEČENE PO OSNOVU BRAČNE ZAJEDNICE SA ALTERNATIVOM ISPLATE NOVČANE VRIJEDNOSTI

Restitucija > Uncategorized > Doc.dr. Esad Hrvačić PREDAJA U POSJED IMOVINE STEČENE PO OSNOVU BRAČNE ZAJEDNICE SA ALTERNATIVOM ISPLATE NOVČANE VRIJEDNOSTI
  • Restitucija
  • Nema komentara

Doc.dr. Esad Hrvačić PREDAJA U POSJED IMOVINE STEČENE PO OSNOVU BRAČNE ZAJEDNICE SA ALTERNATIVOM ISPLATE NOVČANE VRIJEDNOSTI

U praksi postoji jedna zanimljiva pravna situacija kada je upitanju predaja u posjed bračne stečevine.

U konkretnom slučaju nadležni sud je donio presudu kojom je utvrđeno da suprug ima pravo na ½ poslovnog prostora koji je stečen u bračnoj zajednici. U toku postupka je izdata mjera osiguranja kojom se zabranjuje  tuženoj – supruzi da raspolaže na predmetnim poslovnim prostorom jer je on kupljen na način što je supruga sa stambenom zadrugom zaključila Ugovor o kupoprodaji . Supruga je zlouptrijebivši pravo u međuvremenu zaključila ugovor sa trećim licem, obezbjedila uvjete za uknjižbu poslovnog prostora koji do tada nije bio uknjižen, te  nakon toga je vršeno prometovanje natri  različite osobe od kojih je 2 fizička liica a jedno pravno. Nakon pravomoćnosti presude suprug je tek tada utvrdio da je poslovni prostor prometovan i da je uknjiženo treće lice.

Da bi tužitelj ušao u posjed nekretnine potrebno je ustati sa posebnom tužbom. Dilema koja se postavlja prilikom sastavljanja tužbe jeste da li u ovom slučaju tražiti da supruga nadoknadi štetu u visini ½ poslovnog prostora ili tražiti da se preda u posjed poslovni prostor, stim da se traži alternativna obaveza novčane isplate u vrijednost ½ poslovnog prostora ako tužena-supruga u datom roku ne preda u posjed predmetnu nekretninu. Ako bi se ustalo sa tužbom radi naknade štete sasvim sigurno bi bio opravdan prigovor zastare potraživanja jer prema odredbama ZOO šteta zastarjeva u apsolutnom roku od 5 godina. Zbog toga u konkretnom slučaju bez obzira što je poslovni prostor otuđentrećim licima treba tražiti predaju u posjed uz postavljanje alternativnog tužbenog zahtjeva da se u suprotnom isplati novčani iznos na ime predaje u posjed bračne stečevine. Napominjem da će se ovdje postaviti alternativni tužbeni zahtjev jer se tu radi o jedinstevnom  tužbenom zahtjevu gdje se tuženom daje alternativa isplate novčane vrijednosti kao mogućnost. U praksi treba razlikovati alternativni od eventualnog tužbenog zahtjeva. Kod eventualnog tužbenog zahtjeva se radi o dva odvojena – zasebna  tužbena zahtjeva gdje se udovoljava ili jednom ili drugom, što za ovu konkretnu pravnu stvar ne bi bilo primjenjivo.

Ovo je samo jedan od primjera koji se javljaju u praksi, a koji su dosta zanimljivi. U prilogu ćemo dostaviti i primjer postavljenog tužbenog zahtjeva.

bračnma stečevina-dino_pdftodo_1a52x3vd2ip2r0dudktiukbg