Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

Doc.dr.Esad Hrvačić, POVLAČENJE TUŽBE, ODRICANJE OD TUŽBENOG ZAHTJEVA I PRIZNANJE TUŽBENOG ZAHTJEVA

Restitucija > Uncategorized > Doc.dr.Esad Hrvačić, POVLAČENJE TUŽBE, ODRICANJE OD TUŽBENOG ZAHTJEVA I PRIZNANJE TUŽBENOG ZAHTJEVA
  • Restitucija
  • Nema komentara

Doc.dr.Esad Hrvačić, POVLAČENJE TUŽBE, ODRICANJE OD TUŽBENOG ZAHTJEVA I PRIZNANJE TUŽBENOG ZAHTJEVA

  1. Povlačenje tužbe

Jedna od dosta čestih radnji u parničnom postupku je povlačenje tužbe. Pitanje koje se postavlja je “da li i kada tužitelj može povući tužbu?” Tužitelj može povući tužbu samostalno bez bilo kakvih pitanja tuženih ako zahtjev za povlačenje tužbe podnese prije nego je tužba dostavljena tuženom na odgovor. U tom slučaju sud nije obavezan podnesak o povlačenju dostaviti tuženom na očitovanje. Međutim, nakon što tužba bude dostavljena na odgovor tuženom tužitelj može povući tužbu ali sa povlačenjem se mora saglasiti tuženi. Ako se tuženi ne saglasi postupak po tužbi se nastavlja. U praksi je čest slučaj da se tuženi ne saglasi sa povlačenjem posebno ako je priroda spora takva da je izgledno da će tužba biti odbijena. Povlačenje tužbe se može tražiti i kada sud u prvostepenom postupku donese presudu koja još nije postala pravomoćna. Povlačenje se može tražiti i kada se žalba parničnih stranaka dostavi na odlučivanje drugostepenom sudu. Ukoliko prvostepeni sud nije donio odluku a traži se povlačenje, on riješenjem odlučuje da je tužba povučena. Ukoliko je donesena presuda on će riješenjem utvrditi da je presuda bez pravnog dejstva i da je tužba povučena. Kada sud dostavi zahtjev za povlačenje tužbe tuženom on je dužan da odgovori za 8 dana, a ukoliko ne odgovori smatraće se da je dao saglasnost.

Ako do povlačenja tužbe dođe nakon što žalba bude dostavljena drugostepenom sudu prvostepeni sud će o tome obavjestiti drugostepeni sud. Kantonalni sud će riješenjem utvrditi da je presuda bez pravnog dejstva i posebnim riješenjem utvrditi povlačenje tužbe.

Koje su pravne posljedice povlačenja tužbe? Povući tužbu znači da se ista može ponovo pokrenuti ali veoma je bitno napomenuti da se povlačenjem tužbe ne prekida zastara. Napr. ako je spor za naknadu štete vođen 4 godine pa se povuče tužba pokretanjem nove tužbe bi bilo besmisleno jer je potraživanje  ušlo u zastaru.

  1. Odricanje od tužbenog zahtjeva

Kao što smo naprijed naveli za povlačenje tužbe je potrebna saglasnost tužene. Ako se ne da saglasnost tužitelju kao jedina mogućnost je ostala odricanje od tužbenog zahtjeva. Za odricanje od tužbenog zahtjeva ne treba saglasnost  tuženog i time se postupak okončava. Sud odluku o odricanju tuženog zahtjeva donosi u formi presude. Ono što treba znati je da tužitelj može bez pristanka tuženog povući prijedlog za odricanje sve dok sud ne donese presudu. Nakon što se donese presuda prijedlog za odricanje se ne može povući.

  1. Priznanje tužbenog zahtjeva

Sud u slučaju da tuženi najkasnije do zaključenje glavne rasprave prizna tužbeni zahtjev, će donijeti pesudu na osnovu priznanje.

Da li će sud bez obzira na prirodu spora udovoljiti svakom zahtjevu tužitelja za priznanje? Naravno da neće. Ukoliko stranke ne mogu disponirati tužbenim zahtjevom ili ukoliko je tužbenih zahtjev očigledno neosnovan sud će takav prijedlog odbiti.

Ono što također treba znati je da tuženi priznanje može povući do donošenja presude bez pristanka tužitelja.

Imamo jednu specifičnu pravnu situaciju koju želim podijeliti sa čitateljima. Pojedini iskusni advokati institut priznanje žele iskoristiti u svoju korist. U tužbama za naknadu štete ili istupanja iz društva, visina tužbenog zahtjeva se označava forme radi stim da će se konačna visina utvrditi nakon vještačenja. S obzirom da se obično radi o nisko postavljenoj visini i da je ista formalna, priznanje bi išlo u korist tuženom. Međutim sud takvo priznanje ne može prihvatiti jer bi se kosilo sa zahtjevom tužitelja koji konačnu visinu traži nakon provođenja viještačenja.