Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

Doc.dr.Esad Hrvačić, IZVRŠENJE UPRAVNOG AKTA

Restitucija > Uncategorized > Doc.dr.Esad Hrvačić, IZVRŠENJE UPRAVNOG AKTA
  • Restitucija
  • Nema komentara

Doc.dr.Esad Hrvačić, IZVRŠENJE UPRAVNOG AKTA

Ako izvršenje posmatramo kao dio procesnih radnji onda možemo kazati da je izvršenje poslednja faza jednom procesnog postupka. To znači da svaka odluka donesena u nekom od postupaka bilo parničnom, krivičnom ili upravnom da bi imala pravno dejstvao mora biti izvršna. Izvršenje je u biti provođenje odluke u dijelu kojom se nešto obavezuje bilo činjenjem ili nečinjenjem. Da bi odluka bila izvršna ona mora biti pravomoćna. O pravomoćnosti sam pisao u jednom od zadnjih članaka.

Kada je u pitanju odluka donesena u upravnom postupku Zakon o upravnom postupku je propisao proceduru izvršenja. Međutim, odluka donesena u upravnom postupku  ukoliko glasi na novčana potraživanja može biti predmetom sudskog izvršenja. Zakon o izvršnom postupku je propisano da odluka donesena u upravnom postupku koja glasi na novčana potraživanja je isprava podobna za izvršenje.

Imajući u vidu navedeno a poštujući pravnu nauku izvršenje možemo podijeliti na administrativno i sudsko izvršenje.

Administrativno izvršenje se provodi putem upravnog organa koji je donio upravni akt. Predmetom administrativnog izvršenja mogu biti i novčana i nenovčana potraživanja. Postupak ovog izvršenje se pokreće na zahtjev zainteresovane strane ili po službenoj dužnosti. Nakon što se pokrene postupak organ uprave je dužan donijeti poseban zaključak na osnovu čega se vrši izvršenje pravomoćnog izvršnog akta. U tom postupku se utvrđuje da li je sredstvo izvršenja podobno za izvršenje ili postoje neke druge opravdajuće prepreke koje mogu uticati na sami tok izvršenja.

Sudsko izvršenje se pokreće prijedlogom za izvršenje stim da se mora pravilno označiti izvršenika. Izvršenik je organ koji je dužan da vrši određene novčana plaćanja. Također se mora označiti predmet i sredstvo izvršenja kao i druge bitne elemente koje zahtjeva prijedlog za izvršenje. Kao primjer navodim potraživanja po osnovu Zakona o pravima civilnih žrtava rata, Zakon o pravima demobilisanih boraca i porodica šehida, kao i drugih novčanih primanja po raznim osnovama a gdje se odluke donesne u upravnim postupcima.