Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

Doc.dr.Esad Hrvačić, DA LI OBAVEZA PLAĆANJA TAKSE NA ŽALBE I REVIZIJE PREDSTAVLJAJU KRŠENJE PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE?

Restitucija > Uncategorized > Doc.dr.Esad Hrvačić, DA LI OBAVEZA PLAĆANJA TAKSE NA ŽALBE I REVIZIJE PREDSTAVLJAJU KRŠENJE PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE?
  • Restitucija
  • Nema komentara

Doc.dr.Esad Hrvačić, DA LI OBAVEZA PLAĆANJA TAKSE NA ŽALBE I REVIZIJE PREDSTAVLJAJU KRŠENJE PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE?

Zakonito je da se od strane države uredi obaveza plaćanja administrativnih sudskih  taksi. Sudske takse se uređuju kantonalnim propisima. U ovom kratkom radu će mo se baviti kantonalnim sudskim taksama za područje Kantona Sarajevo. Sudske takse su regulisane Zakonom u sudskim taksama KS (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 36/2014 – prečišćen tekst i 23/2016).

Ono što je zanimljivo i što je tema ovog rada jesu takse na žalbe i revizije u parničnim postupcima. Prema Tarifnom broju 1 tačka 11,12 i 13 e određeno da se takse plaćaju i na:

“(11)Za žalbu ili reviziju protiv presude i za žalbu protiv rješenja u sporovima zbog smetanja posjeda, plaća se dvostruka taksa propisana stavom (1) ovog tarifnog broja.

(12) Za žalbu protiv rješenja kojim je odbijen prijedlog za povrat u prijašnje stanje plaća se polovina takse prema vrijednosti predmeta spora iz stava (1) ovog tarifnog broja, ali ne više od 200 KM.

 (13) Za žalbu ili reviziju protiv ostalih rješenja plaća se taksa propisana u stavu (1) ovog tarifnog broja.”

U praksi to znači da je stranka dužna platiti taksu na žalbu koju želi izjaviti na presudu kojom nije zadovoljna. Po  mom mišljenju taksa na tužbu i na sudsku odluku je sasvim zakonita i time se ne dira u pravo na pravično suđenje. U pravilu te takse plaća lice koje pokreće tužbu stim da ukoliko uspije u sporu takse padaju na tren tuženog. Znači tužitelj je svjestan svoje obaveze. Problem nastupa kada tuženi izjavi žalbu ili reviziju. Tuženi se po pravilu htio ne htio mora braniti. Njegova odbrana je obavezom plaćanja taksi ozbilljno ograničena. Šta ukoliko parnične stranke a posebno tuženi nema finansijskih mogućnosti? Da li se time njemu uskraćuje pravo na pravično suđenje? Ja smatram da se time uskraćuje pravo na pravično suđenje jer visina taksi je u visini taksi na tužbu i presudu što u biti jedno drugo isključuju. Šta  znači taksa i šta se  taksom finansira? Sredstva koja se ubiru na ime taksi su u biti budžetska sredstva i njima se između ostalog finansira i rad sudova. Ukoliko se plati taksa na tužbu i presudu jasno je da se u cjelosti namiruju troškovi sudskog postupka. Takse na žalbu i reviziju su po mom  mišljenju bespotrebne i njima se u biti uskraćuje pravo na pravično suđenje koje je zagarantovano članom 6. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Nisam siguran da da su pravni stručnjaci koji su radili na izradi ovog zakona imali u vidu da je parnični postupak od izutenog značaja za sve građane jedne države, i da svaki zakonodavac mora voditi računa da jedan zakon koji je od društvenog interesa mora biti usmejren ka zaštiti interesa građana a nikako ka njihovoj degradaciji.