Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

Članstvo

Restitucija > Članstvo

UPUSTVO ZA UČLANJENJE U AGENCIJU

  • Šta znači postati član Agencije?

Danas kada na svakom koraku vrebaju opasnosti da se izložite raznim štetnim događajima, pravna zaštita biva neminovna. U zemljama Evropske Unije (EU) ova zaštita je regulisana kroz Zakonsku regulativu obaveznog osiguranja putem osiguravajućih društava i državnih fondova. Savjetodavne usluge advokata u zemljama EU vas koštaju zanemarljive novčane sume, jer kao što smo naveli to je riješeno putem osiguranja od koji advokati naplaćuju svoje troškove. U Bosni i Hercegovini  taj način osiguranja nije poznat niti postoji način takvog osiguranja. Zbog teške ekonomske situacije građani BiH veoma često ostaju bez pravovremenih pravnih usluga.

Naša Agencja je prepoznala taj problem i želi svojim klijentima ponuditi sasvim novi proizvod na BH tržištu, a to je da putem Agencije i članstvom u Agenciji  članovi Agencije dobiju kontinuiran, stručan  i pravovremen pravni savjet. Mi idemo i dalje, pa za naše klijente vršimo participaciju advokatskih troškova za advokatske usluge koje im pružaju advokati sa kojim  Agencija ima sporazume o saradnji. Ono što je posebno zanimljivo je da članovi Agencije mogu biti i fizička i pravna lica.

  • Koji su uslovi da neko postane član Agencije?

Prvi uslov je da je član-fizičko lice poslovno sposobno, a ako nije da ima zakonskog zastupnika ili staratelja. Ukoliko je član Agencije pravno lice, potrebno je da bude registrovano shodno propisima BiH i da ima poslovnu sposobnost. Ukoliko poslovno sposobni član Agencije želi da se učlani i postane član, neophodno je da popuni upitnik sa svim traženim podacima koji se nalazi na kraju ovog upustva. Nakon što se popuni upitnik i dali pristanak za članstvo, sa Agencijom potpisuje ugovor o članstvu.Nakon što se uplati godišnja članarina, članu se izdaje članska karta kao dokaz da je postao član.

  • Koje su obaveze Agencije?

Agencija se obavezuje da putem angažmana stručnih lica, članu u toku jedne kalendarske godine pruži sve vrste besplatnih pravnih savjeta iz okvira registrovane djelatnosti Agencije.  Pravni savjeti se pružaju u toku trajanja radnog vremena Agencije od 8 00 do 16 00 h . Ukoliko član iskaže potrebu za advokatskom uslugom, Agencije je dužna da mu obezbjedi kontakt sa advokatom sa kojim Agencija ima zaključen Sporazum o saradnji. Angažovani advokat ukoliko uzme zastupanje će na ime Sporazuma s Agencijom, članu umanjiti cijenu koštanja za svaku pravnu radnju u iznosu od  30%  od cijene  koštanja pravne radnje shodno advokatskoj tarifi. Ovo umanjenje traje u periodu  trajanja članstva. Istekom ugovora sa Agencijom, a ukoliko član isti ne produži članstvo, prestaju obaveze Agencije. Agencija je dužna obavjestiti angažovanog advokata o datumu isteka članstva i da li je članstvo produženo ili ne.

  • Koje su obaveze člana?

Obaveza člana su da:

– popuni pristupnicu, te da dostavi tražene podatke  iz pristupnice,

– da potpiše ugovor sa Agencijom,

–  da u ugovorenom roku uplati članarinu.

Član je obavezan da se u potpunosti pridržava ugovorenih uvjeta.

Ugovorena godišnja članarina iznosi 100 KM uvećana za 17% PDV, ukoliko Agencija bude ušla u obavezu indirektnog oporezivanja.

Obrazac za učlanjenje u Agenciju možete popuniti u produžetku ili direktno  u prostorijama Agencije,  Ul. Kulovića br.1. Sarajevo.

Sve informacije možete dobiti i putem telefona tel:  063/653-463 ili 061/142- 003.

Uplate članarine možete izvršiti na računa Agencije br. 1413065320170119 otvoren kod BBI Banke d.d.Sarajevo.

 

HVALA VAM NA POVJERENJU!!!

font-4
font-1
font-2
font-3