Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

Uncategorized

Restitucija > Aktuelnosti > Uncategorized
ALTERNATIVNI I EVENTUALNI TUŽBENI ZAHTJEVI U PARNIČNIM POSTUPCIMA, Doc.dr. Esad Hrvačić

U praksi se često pa i među advokatima postavlja pravna dilema šta se podrazumjeva pod alternativnim a šta pod eventualnim tužbenim zahtjevom. U pravnoj teroriji se to naziva kumuacija tužbenih zahtjeva. Pravna teorija poznaje tkz. objektivnu kumulaciju. Objektivna kumulacija opet se dijeli na običnu ili alternativnu kumulaciju i eventualnu kumulaciju. Ova kumulacija tužbenih zahtjeva je…

Mart 22, 2021
Nema komentara
KAKO OSNOVATI STRANO PREDSTAVNIŠTVO, Doc.Dr. Hrvačić Esad

Prije nego konkretno odgovorim na postavljeno pitanje iz naslova „kako osnovati strano predstavništvo u BiH“ u nekoliko rečenica želim da čitaocima približim ovu problematiku i naravno kao i uvjek postavim određene dileme u vezi stranih predstavništava. Danas svaka reforma u BiH iz bilo koje oblasti, posebno koje se tiče privrede, neizostavno priziva strane investitore jer…

Mart 16, 2021
Nema komentara
NAKNADA ŠTETE PO OSNOVU POPLAVA I DRUGIH PRIRODNIH NEPOGODA, doc.dr.Esad Hrvačić

  Već duže vrijeme se građani  javljaju  Agenciji za nakadu štete Restitucija sa pitanjima da li mogu i na koji način da naplate štetu koju su pretrpjeli usljed poplava koje su se desile u BiH? S obzirom da se radi o dosta složenoj pravnoj problematici, pratio  sam sudsku praksu u ovoj oblasti te na temelju…

Januar 14, 2021
Nema komentara
ZAKONSKA ZATEZNA KAMATA NEMOŽE PREĆI VISINU GLAVNOG DUGA, piše doc.dr.Hrvačić Esad

Kako su uređene zakonske  zatezne kamate u FBiH?   Prije donošenje  ZAKON O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE (Službene novine FBiH 18/20 06.03.2020) u FBiH je bio na snagi  Zakon o visini stope zatezne kamate (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/98, 51/01, 101/16 i 89/18-O.U.S.) i Zakon o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja (“Službene novine Federacije BiH”, br….

Januar 6, 2021
Nema komentara
SVOJSTVO UMJEŠAČA U STAČAJNOM POSTUPKU, piše doc.dr.Esad Hrvačić

SVOJSTVO UMJEŠAČA U STEČAJNOM POSTUPKU   Kada govorimo o svojstvu umješača apriore mislimo o parničnom postupku. Zakonom o parničnom postupku je uređeno kako se stiče svojstvo umješača, nadležnosti umješača i njegova uloga u parničnom postupku. Prema odredbama ovog zakona svako treće lice može iskazati svoj pravni interes za mješanjem u određenoj parnici. Prijedlog može podnijeti…

Decembar 31, 2020
Nema komentara
PUNOVAŽNOST SVOJERUČNOG TESTAMENTA piše doc.dr.Esad Hrvačić

Vjerovatno ste se bar jednom u životu bilo vi ili vaša porodica susreli sa potrebom da sačinite testament. Testament kao pravni institut je uređen Zakonom o nasljeđivanju. Kada dođete u situaciju da se zapitate kako da na najbolji način zaštite zakonske nasljednike obično vam prvo  naum padne testament. Međutim, ukoliko želite da zaštitite samo jedno…

Decembar 28, 2020
Nema komentara
UGOVOR O POKLONU-DAROVANJU, piše doc.dr. Esad Hrvačić

Kada govorimo o ugovoru o poklonu, prvo pitanje koje se postavlja je “koji zakonski propis je uredio elemente ovog ugovora, uslove zaključenja kao i posljedice koje nastaju nakon zaključenja”?  Nakon pokušaja da pronađete taj zakonski propis vaoma  će te se iznenaditi kada spoznate da tog zakonskog propisa u zakodavstvu BiH nema. Gotovo svakodnevno se susrećemo…

Decembar 24, 2020
Nema komentara
PRAVO NA NAKNADU ŠTETE PUTNIKA U JAVNOM PREVOZU

  Putnici u javnom prevozu   Zakon o obaveznim osiguranjima u saobracaju Federacije BiH  («Službene novine Federacije BiH», broj 57/20 od 19.8.2020.) je u svojim odredbama definisao šta se podrazumjeva pod putnikom u javnom prevozu. Prema odredbi člana 19. Zakona pod Putnicima u javnom prevozu se smatraju lica koja se radi putovanja nalaze u jednom od…

Decembar 21, 2020
Nema komentara
PRAVO DRUŠTVA ZA OSIGURANJA NA REGRESNU NAPLATU ISPLAĆENE ŠTETE

PRAVO DRUŠTVA ZA OSIGURANJA NA REGRESNU NAPLATU ISPLAĆENE ŠTETE     Prema odredbi člana 25. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju (“Službene novine FBiH” br. 57/2020) određeno je kada osiguravajuće društvo ima pravo da traži od okrivljenog  za pričinjenu štetu regresnu isplatu štete. Pod regresnom isplatom štete se podrazumjeva obaveza da lice koje je skrivilo…

Decembar 8, 2020
Nema komentara
PRAVA MANJISKIH DIONIČARA U DIONIČKIM DRUŠTVIMA dr.sc.Hrvačić Esad

    PRAVA MANJISKIH DIONIČARA U DIONIČKIM DRUŠTVIMA   Dionička društva su poseban oblik organizovanja privrednih društava koja su regulisana Zakonom o privrednim društvima. Ono što je izazvalo moju pažnju jeste činjenica da manjinski dioničari u dioničkim društvima su maltene nezaštićeni, odnosno njihova prava su svedena na minimum zaštite. Osnovni koncept dioničkih društava su „dionice“…

Septembar 18, 2020
Nema komentara