Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

BRAČNA STEČEVINA I NJENA PODIJELA SA PRAKTIČNIM PRIMJERIMA, Doc.dr.Hrvačić Esad

Restitucija > Uncategorized > BRAČNA STEČEVINA I NJENA PODIJELA SA PRAKTIČNIM PRIMJERIMA, Doc.dr.Hrvačić Esad
  • Restitucija
  • Nema komentara

BRAČNA STEČEVINA I NJENA PODIJELA SA PRAKTIČNIM PRIMJERIMA, Doc.dr.Hrvačić Esad

Bračna stečevina i njena prodijela sa praktičnim primjerima

Kako većina zainteresovanih strana pogrešno razvod braka poistovjećuje sa podjelom bračne stečevine, u što je moguće kraćim crtama ću pokušati da dam jasnu uputu u vezi ove probematke. Podjela bračne stečevine u procesnom smislu nema bilo kakve povezanosti sa razvodom braka. Bračna stečevina je posljedica zaključenja braka i uspostavljanje bračne zajednice. Bračna stečevina je uređena odredbama člana 250 i 251 Porodičnog zakona FBiH. Prema ovom zakonu postoji bračna stečevina i posebna imovina koja nije stečena u braku. Bračna stečevina je imovina koju su bračni partneri stekli u trajanju bračne zajednice, a posebna imovina je ona imovina koju su bračni partneri unijeli u bračnu zajednicu ili koju su u toku bračne zajednice kao poseban poklon dobili. Prijašnji Zakon o bračnim odnosima je bio mnogo liberalniji u vezi dokazivanja posebne imovine gdje se na mnogo širi način dokazivala ova vrsta imovine. Sadašnji zakon u odredbi člana 252 utvrđuje da:“ (1) Bračni partneri su u jednakim dijelovima suvlasnici u bračnoj stečevini ako nisu drugačije ugovorili. (2) Budući bračni partneri, odnosno bračni partneri mogu bračnim ugovorom drugačije urediti svoje odnose vezane za bračnu stečevinu. (3) Ukoliko je u zemljišne knjige kao vlasnik stečevine upisan jedan bračni partner, drugi bračni partner može zahtijevati ispravku upisa, u skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine.“ Znači pod bračnom stečevinom se podrazumjeva imovina podjeljena na jednake dijelove, bilo pokretna bilo nepokretana. Ovaj zakon ostavlja mogućnost da bračni partneri prije ili u toku trajanja braka zaključe bračni ili predbračni ugovor. U tom ugovoru mogu jasno definisati način podjele i vlasništva na imovini koju su stekli ili će steći u bračnoj zajednici. Ovi ugovori se zaključuju u formi notarske isprave. Ono što je bitno napomenuti jeste da ukoliko postoji spor, postupak podjele bračne stečevine se pokreće tužbom u parničnom postupku, a može se pokrenuti i za vrijeme trajanja bračne zajednice ali i posle prestanka bračne zajednice. Trajanja bračne zajednice nije vezano za dokazivanje bračne stečevine. Treba napomenuti da se bračna stečevina može podijeliti i sporazumom ako se strane sporazume. U praksi kada dođe do sporenja, strane obično pokušavaju da dokažu da su imali veći doprinos nego druga strana. Obično su to muževi koji rade, a žene nezaposlene ili žene kojim je neko od njene rodbine pomogao i izgradnji određene nekretnine ili kupovine pokretne stvari. Odmah ću reći da bez obzira da li žena radi ili ne ili muž radi ili ne, da li je muž uzeo kredit ili žena, da li je neko od rodbine pomagao ili ne, nema nekog bitnijeg uticaja za utvrđivanje bračne stečevine. Također za utvrđivanje bračne stečevine od uticaja nije ni ko je staratelj dijeci, jer se to riješava u brakorazvodnoj parnici u kojo zakon strogo zabranjuje da se raspravlja o bračnoj stečevini. Jedino ukoliko jedna od strana uspije dokazati da je u toku braka njemu ili njoj direktno neko poklonio imovinu ili da je imovinu kupio iz ušteđevine koju je unio u brak, tada se može iz bračne stečevine izdvojiti posebna imovina u korist tog bračnog partnera. Iz prakse govorim da su ovo jako dugi i kompleksni postupci koji stranke jako iscrpe, a naravno dodatno poremete odnose koji mogu imati ozbiljne posljedice za odgoj mld. dijece. Predlažem i savjetujem da se strane ukoliko je to moguće dogovore prije nego angažuju advokate, jer kada dođe do sporenja to je nešto što traje dugo i na kraju se opet postupi po zakonu u većini slučajeva podjelom po ½. Naravno neki bračni partneri smatraju da ako su upisani sa dijelom 1/1 u zemljišne knjige ili ako je auto upisano na njegovo ili njeno ime da je to njegova ili njena imovina. Upis vlasništva u bračnoj stečevini ne daje bilo kakvo više pravo toj strani, jer pravo suvlasništva na bračnoj stečevini se podrazumjeva. (non enim intellexerunt).
Na kraju moram napomenuti da pravo na bračnu stečevinu u punom kapacitetu ima i vanbračni partner, stim da vanbračnu zajednicu mora dokazati.

 

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU

TUŽITELJ: ________________________________________, advokatu

TUŽENI: 1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________

Radi: utvđivanja bračne stečevine
Osnov za nadležnost: član 29. i član 35. ZPP-a, te član 288. Porodičnog Zakona
Pravni osnov:član 255. Porodičnog Zakona
V.sp. 5.000,00

T U Ž B A

Tužiteljica je sa ________________ bila u vanbračnoj zajednici u periodu 1999.g.-2007. godine kada je imenovani umro –poginuo. U vanbračnoj zajednici imenovani su stekli mldb. sina.
DOKAZ: izvod iz MKU, uvjerenje o državljanstvu
Od strane zakonskih nasljednika pred nadležnim notarom Svjetlanom Lazarević provedena je ostavinska rasprava iza imenovanog.
DOKAZ: kopija rješenja broj 1767/08
Prema navedenom rješenju kao zakonski nasljednici su proglašeni osim tuženih i sin imenovanog i sin tužiteljice. U toku trajanja vanbračne zajednice imenovani su stekli imovinu, a koja se sastoji od firme ____________ društvo sa ograničenom odgovornošću za posredovanje, promet i usluge Sarajevo koja je kupljena od prodavca _____________ kao osnivača predmetne firme.
DOKAZ: izvod iz aktuelnog sudskog registra od 7.1.2011.g., potvrda o kupovini firme od 4.9.2002.g., potvrda od 1.9.2002.g, izjava od 2.8.2002.g.

Također imenovani su u toku trajanja vanbračne zajednice 2003.godine zajedno kupili i stan upisan u KPU poduložak broj __________KPU Ilidža.
DOKAZ: kopija rješenja od dana 22.7.2005.g., kopija zk izvatka
Također u cilju obezbjeđenja novčanih sredstava za kupovinu predmetnog stana imenovani su zajedno dizali kredite.
DOKAZ: kopija ugovora o dugoročnom nenamjenskom kreditu zaključenog 6.9.2016.g. kopija ugovora o nenamjenskom kreditu od 16.4.2015.godine, kopija ugovora o nenamjenskom kreditu od 25.1.2011.g. kopija ugovora o jemstvu od 15.12.2006.g. kopija aneksa ugovora od 26.12.2006.g. kopija ugovora o jemstvu zaključenog između Raiffeisen banke____________________ od 26.1.2009.g. i kopija aneksa ugovora u jemstvu od 26.12.2006.godine, kopija naloga za uplatu od 16.4.2015.g. a koji se odnosi na prijevremenu otplatu predmetnog kredita.

Dokaz postojanja vanbračne zajednice se dokazuje i kopijom lične karte od 23.7.2002.godine gdje se vidi da je ______________ prijavljen na adresi _______________
DOKAZ: kopija lične karte od 23.7.2002.g.

S obzirom da je u toku provođenja ostavinske rasprave u predmetu broj O ____________ gdje se nasljednici – tuženi pojavljuju sa zahtjevom za nasljeđivanje predmetne imovine na jednake dijelove, a da tužiteljica ima pravni interes da se ustane sa ovom tužbom i izdejstvuje suvlasničke dijelove na imovini navedenoj shodno odredbama porodičnog zakona FBiH, to ista predlaže da sud nakon provedenog postupka donese slijedeću

P R E S U D U

Utvrđuje se da je tužiteljica _______________ na osnovu bračne stečevine stekla pravo suvlasništva sa dijelom ½ na stanu u naravi nekretnina, trosoban stan koji se nalazi u Sarajevu, ulica ____________________ a sastoji se od 3 sobe, kuhinje i pomoćnih prostorija, označenim kao k.č. broj 6/1, upisanom u KPU poduložak broj 6, KPU Ilidža, kao i 50% osnivačkih udjela u firmi __________________ društvo sa ograničenom odgovornošću za posredovanje, promet i usluge Sarajevo , matični broj subjekta upisa ______________, sa sjedištem u ulici ______________, Sarajevo.
Tuženi su dužni trpjeti i priznati da se imenovana upiše sa suvlasničkim dijelom od ½ na predmetnom stanu u KPU Općinskog suda u Sarajevu i sa udjelom od 50% u društvu BHTEX doo Sarajevo u registru privrednih društava Općinskog suda u Sarajevu.
Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu odsjek KPU da nakon pravomoćnosti ove presude izvrši upis suvlasničkog dijela od ½ na navedenoj nekretnini u korist tužiteljice..
Nalaže se registru privrednih društava Općinskog suda u Sarajevu da nakon pravomoćnosti presude u korist tužiteljice izvrši upis prava suvlasništva od 50% u društvu ______________ doo Sarajevo, matični broj subjekta upisa 1_________________sa sjedištem u ulici ______________, Sarajevo.
Obavezuju se tuženi da solidarno nadoknade troškova postupka sve u roku 15 dana od dana pravomoćnosti ove presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.
Tužitelj predlaže da sud ukoliko tuženi u zakonu propisanom roku ne da odgovor na tužbu donese presudu zbog propuštanja.

Advokat

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU

TUŽITELJ: __________________________________,Sarajevo

TUŽENI: 1. _____________________________________ Sarajevo,
2. ______________________________________Sarajevo

(Predlažemo da se tužba na odgovor tuženim pod rednim brojevima 1 i 2 tuženi. dostavi putem dnevnih novina koje se distribuiraju na području FBiH obzirom da su isti nepoznatog boravišta)

Radi: utvrđivanja vlasništva na osnovu bračne stečevine
Vrijednost spora: 2.000,00 KM
Osnov za nadležnost suda: član 32. ZPP-a

T U Ž B A
(radi utvrđivanje vlasništva po osnovu bračne stečevine)

Tužiteljica je sa umrlim __________________ imala vanbračnu zajednicu od 1980. g. pa do njegove smrti. Naime, vanbračna zajednica počinje međusobnim upoznavanjem između tuziteljice i imenovanog u kom periodu isti skupa stanuju, te kao bračni partneri privređuju u obostranom domaćinstvu. Naime, tužiteljica ima stan u Sarajevu, a imenovani je u vrijeme upoznavanja bio podstanar u naselju Gorica. Isti se nije prijavljivao na adresu tužiteljice iz razloga što je bio u toku dodjele stana po osnovu radnog odnosa na području Općine Ilidža. Formalno se vodio kao podstanar ali je od 1980. g. do 1987. g. živio kod
tužiteljice. 1987. g. imenovani dobija stan na Ilidži u koji se useljava sa njim skupa i tužiteljica. Od tog momentra pa do 1991. g. kada su izbila ratna dejstva, u toku zimskog perioda imenovani su živjeli kod tužiteljice radi grijanaja, a u toku ljeta i proljeća u stanu imenovanog.
Izbijanjem ratnih dejstava __________________ igrom slučaja ostaje na Ilidži, a tužiteljica na Ali-pašinom polju. Tokom rata cijelo vrijeme komuniciraju putem određenih medija, a odmah nakon završetka rata __________dolazi kod imenovane u stan znatno narušenog zdravstvenog stanja. Od tog momenta pa dalje nastavljaju živjeti po istom principu, jedan period kod nje jedan kod imenovanog. 2003.g. imenovani dobija moždani udar i tužiteljica ga cijelo vrije pazi, njeguje, odlazi sa njim kod doktora i dr. To traje do 2011.g. kada imenovani umire.
DOKAZ: Saslušanje svjedoka, saslušanje tužiteljice, priznanje tuženih , medicinska dokumentcija (Otpusno pismo Opšte bolnice „Kasindol“- Srpsko Sarajevo od 30.01.2001.,
Rješenje Kantonalnog centar za socijalni rad od 20.12.2002. g., Otpusno pismo Kliničkog centra Srpsko sarajevo. g., Specijalistički nalaz kliničkog centra Srpsko Sarajevo

Nakon smrti imenovanog shodno članu 12. Zakona o nasljeđivanju zakonski nasljednici drugog reda – tuženi provode ostavinsku raspravu gdje se oglašavaju kao zakonski nasljednici nad ostalom imovinom.
DOKAZ: Rješenje o nasljeđivanju

Tužiteljica je isključena iz razloga što vanbračna zajednica nije formalna. Shodno članu 12. Zakona o nasljedivanju, a imajući u vidu da je nesporna vanbračna zajednica tužiteljica ima pravo na 1/ 2 imovine.

Zbog svega naprijed navedenog predlažemo da sud nakon izvedenih dokaza donese slijedeću

P R E S U D U

Utvrđuje se da je tužiteljica po osnovu naslijeđa i to vanbračne zajednice sa umrlim _________________ stekla pravo suvlasništva 7/2 na slijedećoj imovini:
– nekretnine upisane u prepis Posjedovnog lista broj ___ k.o. Korenita, Općina Ugljevik, s dijelom 1/1;
– nekretnine upisane u KPU poduložak broj _______, Općina Ilidža, sa dijelom 1/1;
– novčana potraživanja kod NLB Razvojne banke, broj štednog računa: _____, u neutvrđenom iznosu;
– novčana potraživanja kod UniCredit banke Banja Luka, broj računa: _______, u neutvrđenom iznosu;
– novčana potraživanja kod Poštanske štedionice RS broj računa: ________, u neutvrđenom iznosu;
– 72 hartije od vrijednosti, vrste redovne akcije, oznake _______, broj računa ______, a temeljem Izvoda o stanju na računu na dan ________. g. izdat od strane Centralnog registra hartija od vrijednosti Banja Luka.

Nalaze se zemljišno-knjižnom uredu da po pravosnažnosti ove presude izvrše upis prava suvlasništva na ime tužiteljice.

Advokat