Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

Aktuelnosti

Restitucija > Aktuelnosti
ODLUKA USTAVNOG SUDA BIH NE/DA SPRIJEČAVA GRADNJU HIDREALEKTRANE NA DRINI?! piše doc.dr. Esad Hrvačić

U prethodnom članku sam pisao o ovoj problematici. Jasnom sam objasnio kakve sve opasnosti donosi ova nelegalna izgradnja. Portali su juče objavili vijest da je Ustavni sud BiH raspravljajući po alepaciji 24 zastupnika Parlamenrane skupštine BiH donio djelimičnu odluku kojom je navodno naložio Komisiji za koncesije BiH da riješe pitanje nadležnosti između BiH i entiteta…

Juli 17, 2021
Nema komentara
USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PENZIJU I VRSTE PENZIJA, doc.dr.Esad Hrvačić

Svakodnevno putem svih medija u manjem ili većem obimu se raspravlja o pravima iz penziskog osiguranja. Doduše, u zadnje vrijeme najaktuelnija tema je bila izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koja je izazvala veliko inetersovanje javnosti u BiH koja je bile u većoj mjeri kritički raspoložena. Zakon je usvojen i održani su mnogobrojne konferencije…

Juli 10, 2021
Nema komentara
KAKO OSNOVATI STRANO PREDSTAVNIŠTVO U BIH, doc.dr.Esad Hrvačić

1. Pojam stranog predstavništva u BiH Prije nego konkretno odgovorim na postavljeno pitanje iz naslova „kako osnovati strano predstavništvo u BiH“ u nekoliko rečenica želim da čitaocima približim ovu problematiku i naravno kao i uvjek postavim određene dileme u vezi stranih predstavništava. Danas svaka reforma u BiH iz bilo koje oblasti, posebno koje se tiče…

Juli 4, 2021
Nema komentara
MJENICA I MJENIČNO PRAVO, doc.dr.Esad Hrvačić

  Pojam mjenice Mjenica i mjenično pavo je neizostavan institut obezbjeđenja potraživanja povjerilaca zasnovanih na osnovu zaključenih obligacija.  U BiH ovo pravo je regulisano posebnim Zakonima o mjenici, s tim da su entiteti preuzeli nadležnost po pitanju mjenice i postoje Zakon o mjenici FBIH i Zakon o mjenici Republike Srpske. Ako analiziramo zakone o mjenici…

Juni 28, 2021
Nema komentara
NAKNADA ŠTETE PO OSNOVU IZMAKLE KORISTI sa praktičnim primjerom, Doc.dr. Esad Hrvačić

Pojam štete Šteta kao institut obligacionog prava je posljedica nezakonitih radnji koje strane u jednoj obligaciji jedna prema drugoj učine. Temelj obligacionog prava je obligacija. Obligacija znači ugovorni odnos – sporazum – zaključen pravni posao između povjerioca i dužnika (strane u obligacionom odnosu). Povjerioc i dužnik su u biti strane u ugovorenoj –  zaključenoj obligaciji….

Juni 24, 2021
Nema komentara
REGISTRACIJA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SA PRAKTIČNIM PRIMJEROM, doc.dr.Esad Hrvačić

Svakodnevno kada se priča o usvojenim agendama, kao i kada se kritizira pravni sustav Bosne i Hercegovine neizostavno se kritizra tromost administracije kako organa uprave tako i sudova. Kada govorimo o stranim ulaganjima, ono što prvo pada u oči jesu kritike koje se odnose na dužinu registracije jednog pravnog subjekta u BiH . Obično se…

Juni 13, 2021
Nema komentara
OBRAZLOŽENJE ZAKONSKIH RJEŠENJA NOVOG PRIJEDLOGA ZAKONA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU FBIH , doc.dr.Esad Hrvačić

PRIJEDLOG ZAKONA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU FBIH   Na zadnjoj sjednici Vlada FBIH je utvrdila Prijedlog Zakona o građevinskom zemljištu koji se  morao uskladiti sa Zakonom o stvarnim pravima FBIH. Od 2013.g. kada je stupio na snagu Zakon o stvarnim pravima ovaj zakon nije usklađen što je u praksi predstavljalo ogroman problem zbog kolizije pojedinih zakonskih normi….

Juni 8, 2021
Nema komentara
NIŠTAVOST I RUŠLJIVOST UGOVORA, SA PRAKTIČNIM PRIMJEROM, Doc.dr.Esad Hrvačić

NIŠTAVI I RUŠLJIVI UGOVORI   Osnovna obligacija između strana koja je definisana Zakonom o obligacionim odnosima  (u daljem tekstu: ZOO) je UGOVOR. Način zaključenje ugovora, vrste ugovora, ispunjenje ugovornih obaveza, ugovorni rokovi, raskid ugovora, naknade šete po osnovu zaključenih ugovora i dr. je regulisano u ZOO.  Ovaj zakon je gotovo u cjelosti preuzet iz bivšeg…

Maj 30, 2021
Nema komentara
NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE PO OSNOVU IZGUBLJENE DOBITI, doc.dr.Esad Hrvačić

Svakodnevno se susrećemo sa zahtjevima za naknadu štete koju štetnik trpi zbog toga što mu je neko onemogućio da svoju stvar koristi i time ostvaruje određenu dobit. U praksi se zauzimaju različiti pravni stavovi po pitanju osnova odgovornosti  za izmaklu korist. Obično kada postavite takav zahtjev advokati odmah prigovaraju „da li ste osnovano mogli očekivati…

Maj 5, 2021
Nema komentara
RADNOPRAVNI STATUS DIREKTORA U PRIVREDNOM DRUŠTVU, doc.dr.Esad Hrvačić

Osnovna radnja   bez koje jedno privredno društvo ne može biti ni registrovano,  a niti može funkcionisati jeste imenovanje uprave – organa upravljanja.Prilikom osnivanja privrednog društva neophodno je donijeti osnivački akt i obavezno u roku od 60 dana od dana kada društvo bude registrovano donijeti Statut. Iz mog iskustva jako je mnogo novoosnovanih firmi koje su…

Maj 2, 2021
Nema komentara