Info@restitucija.ba
+387 63 653 463

Aktuelnosti

Restitucija > Aktuelnosti
NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE PO OSNOVU IZGUBLJENE DOBITI, doc.dr.Esad Hrvačić

Svakodnevno se susrećemo sa zahtjevima za naknadu štete koju štetnik trpi zbog toga što mu je neko onemogućio da svoju stvar koristi i time ostvaruje određenu dobit. U praksi se zauzimaju različiti pravni stavovi po pitanju osnova odgovornosti  za izmaklu korist. Obično kada postavite takav zahtjev advokati odmah prigovaraju „da li ste osnovano mogli očekivati…

Maj 5, 2021
Nema komentara
RADNOPRAVNI STATUS DIREKTORA U PRIVREDNOM DRUŠTVU, doc.dr.Esad Hrvačić

Osnovna radnja   bez koje jedno privredno društvo ne može biti ni registrovano,  a niti može funkcionisati jeste imenovanje uprave – organa upravljanja.Prilikom osnivanja privrednog društva neophodno je donijeti osnivački akt i obavezno u roku od 60 dana od dana kada društvo bude registrovano donijeti Statut. Iz mog iskustva jako je mnogo novoosnovanih firmi koje su…

Maj 2, 2021
Nema komentara
BRAČNA STEČEVINA I NJENA PRODIJELA SA PRAKTIČNIM PRIMJERIMA, Doc.dr.Hrvačić Esad

Bračna stečevina i njena prodijela sa praktičnim primjerima Kako većina zainteresovanih strana pogrešno razvod braka poistovjećuje sa podjelom bračne stečevine, u što je moguće kraćim crtama ću pokušati da dam jasnu uputu u vezi ove probematke. Podjela bračne stečevine u procesnom smislu nema bilo kakve povezanosti sa razvodom braka. Bračna stečevina je posljedica zaključenja braka…

April 18, 2021
Nema komentara
VANBRAČNA ZAJEDNICA I UTVRĐIVANJE VANBRAČNE ZAJEDNICE SA PRAKTIČNIM PRIMJEROM, Doc.dr. Hrvačić Esad

Vanbračna zajednica i utvrđivanje vanbračne zajednice sa praktičnim primjerom Odredbom člana 3. Porodičnog zakona FBiH („Službene novine FBiH“ br. 35/05) je utvrđeno: „Vanbračna zajednica, u smislu ovog Zakona, jeste zajednica života žene i muškarca koji nisu u braku ili vanbračnoj zajednici sa drugom osobom, koja traje najmanje tri godine ili kraće ako je u njoj…

April 14, 2021
Nema komentara
PRAKTIČNI PRIMJERI IZ OBLASTI PORODIČNOG PRAVA – RAZVOD BRAKA, Doc.dr.Hrvačić Esad

Prateći objave na portalima, zaključio sam da mnogi portali objavljuju „exlusivne“vijesti koje su u većini slučajeva namjenjene da privuku čitaoca.Šta danas može privući čitaoca? S obzirom da smo svi u opterećeni politikom, današnjom pandemijom, raznim prostaklucima, kriminalnim dosijeima,  jako nas zanima ko je šta o kome rekao, ko je koga za šta optužio, ko se…

April 11, 2021
Nema komentara
PRAVA POVJERIOCA NA POSEBNU NAKNADA ZA TROŠKOVE KOJI SU MU PROUZROKOVANI ZBOG DUŽNIKOVOG KAŠNJENJA U IZVRŠAVANJU NOVČANE OBAVEZE U POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA, Doc.Dr. Hrvačić Esad

U redovnom poslovanju koju svakodnevno obavljaju građansko pravna lica stvaraju se razni dužničko povjerilački odnosi. U tim poslovima neminovna je pojava je da dužnici padaju u docnju. Ono što je tema ovog rada su posljedice koje nastupaju usljed docnje. Opće poznato je da povjerioc usljed kašnjenja dužnika ima pravo da potražuje zakonom utvrđene zakonske kamate….

April 6, 2021
Nema komentara
ALTERNATIVNI I EVENTUALNI TUŽBENI ZAHTJEVI U PARNIČNIM POSTUPCIMA, Doc.dr. Esad Hrvačić

U praksi se često pa i među advokatima postavlja pravna dilema šta se podrazumjeva pod alternativnim a šta pod eventualnim tužbenim zahtjevom. U pravnoj teroriji se to naziva kumuacija tužbenih zahtjeva. Pravna teorija poznaje tkz. objektivnu kumulaciju. Objektivna kumulacija opet se dijeli na običnu ili alternativnu kumulaciju i eventualnu kumulaciju. Ova kumulacija tužbenih zahtjeva je…

Mart 22, 2021
Nema komentara
KAKO OSNOVATI STRANO PREDSTAVNIŠTVO, Doc.Dr. Hrvačić Esad

Prije nego konkretno odgovorim na postavljeno pitanje iz naslova „kako osnovati strano predstavništvo u BiH“ u nekoliko rečenica želim da čitaocima približim ovu problematiku i naravno kao i uvjek postavim određene dileme u vezi stranih predstavništava. Danas svaka reforma u BiH iz bilo koje oblasti, posebno koje se tiče privrede, neizostavno priziva strane investitore jer…

Mart 16, 2021
Nema komentara
NAKNADA ŠTETE PO OSNOVU POPLAVA I DRUGIH PRIRODNIH NEPOGODA, doc.dr.Esad Hrvačić

  Već duže vrijeme se građani  javljaju  Agenciji za nakadu štete Restitucija sa pitanjima da li mogu i na koji način da naplate štetu koju su pretrpjeli usljed poplava koje su se desile u BiH? S obzirom da se radi o dosta složenoj pravnoj problematici, pratio  sam sudsku praksu u ovoj oblasti te na temelju…

Januar 14, 2021
Nema komentara
ZAKONSKA ZATEZNA KAMATA NEMOŽE PREĆI VISINU GLAVNOG DUGA, doc.dr.Hrvačić Esad

Kako su uređene zakonske  zatezne kamate u FBiH?   Prije donošenje  ZAKON O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE (Službene novine FBiH 18/20 06.03.2020) u FBiH je bio na snagi  Zakon o visini stope zatezne kamate (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/98, 51/01, 101/16 i 89/18-O.U.S.) i Zakon o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja (“Službene novine Federacije BiH”, br….

Januar 6, 2021
Nema komentara